https://www.paitogoga.com/upload/file/2018/04/27/d61b3ed40b4f40a68ac3b08676e63256.pdf https://www.paitogoga.com/upload/file/2018/04/25/9ea4b0d998c64de693a0fcaf397218ae.pdf https://www.paitogoga.com/upload/file/2017/05/09/5f28fc82c13f4e12b12d627744845837.pdf https://www.paitogoga.com/upload/file/2016/12/30/99ecd90b5a4b458b8aecc06272af0c44.pdf https://www.paitogoga.com/upload/file/2016/12/29/9995b49a70474deaba7ecc4102436d72.pdf https://www.paitogoga.com/upload/file/2016/12/29/8e3f190d92fc4891a3ea9fe94c12d284.pdf https://www.paitogoga.com/upload/file/2016/12/29/8052c5f302c04520b8f612ad293c5194.pdf https://www.paitogoga.com/upload/file/2016/12/29/5e3ed2d1bff74121bde91266d73a412c.pdf https://www.paitogoga.com/upload/file/2016/12/29/5d8e207b093e4b769e352cccf51857a0.pdf https://www.paitogoga.com/social/index.htm?idx=2 https://www.paitogoga.com/social/index.htm?idx=1 https://www.paitogoga.com/social/index.htm?idx=0 https://www.paitogoga.com/social/index.htm https://www.paitogoga.com/site/sitemap.htm https://www.paitogoga.com/site/search.jsp https://www.paitogoga.com/site/search.htm https://www.paitogoga.com/site/mian-ze-sheng-ming.htm https://www.paitogoga.com/service/zheng-ji-bao-yang-list-0.htm https://www.paitogoga.com/service/zai-xian-liu-yan.htm https://www.paitogoga.com/service/ying-xiao-fu-wu-wang-luo1.htm https://www.paitogoga.com/service/ying-xiao-fu-wu-wang-luo.htm https://www.paitogoga.com/service/vin-list-0.htm https://www.paitogoga.com/service/man-yi-du-diao-cha.htm https://www.paitogoga.com/service/ke-hu-pei-xun.htm https://www.paitogoga.com/service/jing-xiao-shang-wang-luo.htm https://www.paitogoga.com/service/index.htm https://www.paitogoga.com/service/guo-jia-huan-bao-xin-xi-gong-kai-cha-xun-list-0.htm https://www.paitogoga.com/service/fu-wu-li-nian.htm https://www.paitogoga.com/service/498328.htm https://www.paitogoga.com/service/" https://www.paitogoga.com/product/xiao-fang-che-liang.jsp https://www.paitogoga.com/product/product_customization_form.htm https://www.paitogoga.com/product/index.htm https://www.paitogoga.com/product/gao-kong-zuo-ye-che.jsp https://www.paitogoga.com/product/fang-ji-qi-ren.jsp https://www.paitogoga.com/product/dian-li-bao-zhang-che.jsp https://www.paitogoga.com/news/zhuan-ti-bao-dao.jsp https://www.paitogoga.com/news/xing-ye-dong-tai.jsp https://www.paitogoga.com/news/xin-wen-bao-dao-list-0.htm https://www.paitogoga.com/news/wang-zhan-gong-gao-list-1.htm https://www.paitogoga.com/news/wang-zhan-gong-gao-list-0.htm https://www.paitogoga.com/news/qi-ye-wen-hua-list-0.htm https://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2713.htm https://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2708.htm https://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2699.htm https://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2698.htm https://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2692.htm https://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2687.htm https://www.paitogoga.com/news/index.htm https://www.paitogoga.com/news/hai-lun-zhe-xin-wen.jsp https://www.paitogoga.com/news/gong-si-kan-wu-list-1.htm https://www.paitogoga.com/news/gong-si-kan-wu-list-0.htm https://www.paitogoga.com/news/gong-si-chan-pin-list-0.htm https://www.paitogoga.com/news/623191.htm https://www.paitogoga.com/news/576317.htm https://www.paitogoga.com/news/556618.htm https://www.paitogoga.com/news/516933.htm https://www.paitogoga.com/news/509922.htm https://www.paitogoga.com/news/498270.htm https://www.paitogoga.com/news/498176.htm https://www.paitogoga.com/job/ying-pin-xu-zhi.htm https://www.paitogoga.com/job/xiao-yuan-zhao-pin.jsp https://www.paitogoga.com/job/she-hui-zhao-pin.jsp https://www.paitogoga.com/job/ren-cai-zheng-ce.htm https://www.paitogoga.com/job/jian-li-tou-di.htm https://www.paitogoga.com/job/index.htm https://www.paitogoga.com/job/" https://www.paitogoga.com/investor/zui-xin-gong-gao-list-0.htm https://www.paitogoga.com/investor/tou-zi-zhe-fu-wu.htm https://www.paitogoga.com/investor/index.htm https://www.paitogoga.com/investor/gu-piao-zou-shi.htm https://www.paitogoga.com/investor/ding-qi-bao-gao-list-0.htm https://www.paitogoga.com/en/ https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203402190?announceTime=2017-04-27&title=新葡的京集团350vip8888-【合法营运】召开董事会及监事会审议通过2017年一季报相关议案 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203536446?announceTime=2017-05-18%2016:54&title=2016年年度股东大会的法律意见书 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203536445?announceTime=2017-05-18%2016:54&title=2016年年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/07/10/b51169da67ae4979b98b4e4876c5b222.doc&title=新葡的京集团350vip8888-【合法营运】监控系统工程招标公告 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/06/26/7074b45710b44871b371124413463105.doc&title=徐州新葡的京集团350vip8888-【合法营运】专用车辆股份新葡的京集团350vip8888车险业务询价公告 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/04/27/d61b3ed40b4f40a68ac3b08676e63256.pdf&title=公司召开董事会及监事会审议通过2018年第一季度报告 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/04/25/9ea4b0d998c64de693a0fcaf397218ae.pdf&title=2017年年度报告 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/02/05/85747581ddb24229bb965b8bca586baf.pdf&title=2018年度产品车辆运输询价公告 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/09/06/9d46cc322d7741dd94b5f1a861126ce8.docx&title=食堂招标文件 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/05/09/5f28fc82c13f4e12b12d627744845837.pdf&title=新葡的京集团350vip8888-【合法营运】召开董事会及监事会审议通过2016年年度报告相关议案 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2016/12/30/99ecd90b5a4b458b8aecc06272af0c44.pdf&title=关于发起设立深圳市新葡的京集团350vip8888-【合法营运】智能制造技术研究院的公告 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2016/12/29/9995b49a70474deaba7ecc4102436d72.pdf&title=2016年第三季度报告披露提示性公告 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2016/12/29/8e3f190d92fc4891a3ea9fe94c12d284.pdf&title=关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2016/12/29/8052c5f302c04520b8f612ad293c5194.pdf&title=关于控股股东拟参与发起设立产业并购基金之成立合伙企业的公告 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2016/12/29/5e3ed2d1bff74121bde91266d73a412c.pdf&title=关于部分已授予股票期权注销完成的公告 https://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2016/12/29/5d8e207b093e4b769e352cccf51857a0.pdf&title=2016年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 https://www.paitogoga.com/about/zhi-shi-chan-quan-list-0.htm https://www.paitogoga.com/about/zhi-hui-hai-lun-zhe.htm https://www.paitogoga.com/about/yuan-gong-feng-cai-list-0.htm https://www.paitogoga.com/about/shi-li-hai-lun-zhe.htm https://www.paitogoga.com/about/sheng-chan-zhi-zao.htm https://www.paitogoga.com/about/qi-ye-wen-hua.htm https://www.paitogoga.com/about/qi-ye-jian-jie.htm https://www.paitogoga.com/about/pin-pai-gu-shi-list-0.htm https://www.paitogoga.com/about/lian-xi-wo-men.htm https://www.paitogoga.com/about/ke-yan-shi-li.htm https://www.paitogoga.com/about/ji-shu-chuang-xin.htm https://www.paitogoga.com/about/index.htm https://www.paitogoga.com/about/hai-lun-zhe-rong-yu-list-0.htm https://www.paitogoga.com/about/hai-lun-zhe-da-shi-ji.htm?index=3 https://www.paitogoga.com/about/hai-lun-zhe-da-shi-ji.htm?index=2 https://www.paitogoga.com/about/hai-lun-zhe-da-shi-ji.htm?index=1 https://www.paitogoga.com/about/hai-lun-zhe-da-shi-ji.htm https://www.paitogoga.com/about/cheng-yuan-gong-si.htm https://www.paitogoga.com/about/711690.htm https://www.paitogoga.com/about/707689.htm https://www.paitogoga.com/about/707688.htm https://www.paitogoga.com/about/707613.htm https://www.paitogoga.com/about/498329.htm https://www.paitogoga.com/about/498271.htm https://www.paitogoga.com/about/498269.htm https://www.paitogoga.com/about/" https://www.paitogoga.com http://www.paitogoga.com/upload/file/2018/04/25/9ea4b0d998c64de693a0fcaf397218ae.pdf http://www.paitogoga.com/upload/file/2016/12/30/99ecd90b5a4b458b8aecc06272af0c44.pdf http://www.paitogoga.com/social/index.htm?idx=2 http://www.paitogoga.com/social/index.htm?idx=1 http://www.paitogoga.com/social/index.htm?idx=0 http://www.paitogoga.com/social/index.htm http://www.paitogoga.com/social/" http://www.paitogoga.com/site/sitemap.htm http://www.paitogoga.com/site/mian-ze-sheng-ming.htm http://www.paitogoga.com/service/zheng-ji-bao-yang-list-0.htm http://www.paitogoga.com/service/zai-xian-liu-yan.htm http://www.paitogoga.com/service/ying-xiao-fu-wu-wang-luo1.htm http://www.paitogoga.com/service/ying-xiao-fu-wu-wang-luo.htm http://www.paitogoga.com/service/vin-list-0.htm http://www.paitogoga.com/service/man-yi-du-diao-cha.htm http://www.paitogoga.com/service/ke-hu-pei-xun.htm http://www.paitogoga.com/service/jing-xiao-shang-wang-luo.htm http://www.paitogoga.com/service/index.htm http://www.paitogoga.com/service/fu-wu-li-nian.htm http://www.paitogoga.com/service/" http://www.paitogoga.com/product/xiao-fang-che-liang.jsp http://www.paitogoga.com/product/product_customization_form.htm http://www.paitogoga.com/product/index.htm http://www.paitogoga.com/product/gao-kong-zuo-ye-che.jsp http://www.paitogoga.com/product/fang-ji-qi-ren.jsp http://www.paitogoga.com/product/dian-li-bao-zhang-che.jsp http://www.paitogoga.com/product/" http://www.paitogoga.com/news/zhuan-ti-bao-dao.jsp http://www.paitogoga.com/news/xing-ye-dong-tai.jsp http://www.paitogoga.com/news/wang-zhan-gong-gao-list-0.htm http://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2713.htm http://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2708.htm http://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2699.htm http://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2698.htm http://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2692.htm http://www.paitogoga.com/news/paper-detail-2687.htm http://www.paitogoga.com/news/index.htm http://www.paitogoga.com/news/hai-lun-zhe-xin-wen.jsp http://www.paitogoga.com/news/gong-si-kan-wu-list-0.htm http://www.paitogoga.com/news/gong-si-chan-pin-list-0.htm http://www.paitogoga.com/news/623191.htm http://www.paitogoga.com/news/576317.htm http://www.paitogoga.com/news/556618.htm http://www.paitogoga.com/news/516933.htm http://www.paitogoga.com/news/509922.htm http://www.paitogoga.com/news/498176.htm http://www.paitogoga.com/news/" http://www.paitogoga.com/job/ying-pin-xu-zhi.htm http://www.paitogoga.com/job/xiao-yuan-zhao-pin.jsp http://www.paitogoga.com/job/she-hui-zhao-pin.jsp http://www.paitogoga.com/job/ren-cai-zheng-ce.htm http://www.paitogoga.com/job/jian-li-tou-di.htm http://www.paitogoga.com/job/index.htm http://www.paitogoga.com/job/" http://www.paitogoga.com/investor/zui-xin-gong-gao-list-0.htm http://www.paitogoga.com/investor/tou-zi-zhe-fu-wu.htm http://www.paitogoga.com/investor/index.htm http://www.paitogoga.com/investor/gu-piao-zou-shi.htm http://www.paitogoga.com/investor/ding-qi-bao-gao-list-0.htm http://www.paitogoga.com/investor/" http://www.paitogoga.com/en/ http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/07/10/b51169da67ae4979b98b4e4876c5b222.doc&title=新葡的京集团350vip8888-【合法营运】监控系统工程招标公告 http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2021/07/10/b51169da67ae4979b98b4e4876c5b222.doc&title=ܼϵͳб깫 http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/06/26/7074b45710b44871b371124413463105.doc&title=徐州新葡的京集团350vip8888-【合法营运】专用车辆股份新葡的京集团350vip8888车险业务询价公告 http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/06/26/7074b45710b44871b371124413463105.doc&title=ݺרóɷ޹˾ҵѯ۹ http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/04/25/9ea4b0d998c64de693a0fcaf397218ae.pdf&title=2017年年度报告 http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/04/25/9ea4b0d998c64de693a0fcaf397218ae.pdf&title=2017ȱ http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/02/05/85747581ddb24229bb965b8bca586baf.pdf&title=2018年度产品车辆运输询价公告 http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2018/02/05/85747581ddb24229bb965b8bca586baf.pdf&title=2018ȲƷѯ۹ http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/09/06/9d46cc322d7741dd94b5f1a861126ce8.docx&title=食堂招标文件 http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2017/09/06/9d46cc322d7741dd94b5f1a861126ce8.docx&title=ʳбļ http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2016/12/30/99ecd90b5a4b458b8aecc06272af0c44.pdf&title=关于发起设立深圳市新葡的京集团350vip8888-【合法营运】智能制造技术研究院的公告 http://www.paitogoga.com/core/control/common/down.jsp?filename=/upload/file/2016/12/30/99ecd90b5a4b458b8aecc06272af0c44.pdf&title=ڷк켼оԺĹ http://www.paitogoga.com/about/zhi-shi-chan-quan-list-0.htm http://www.paitogoga.com/about/zhi-hui-hai-lun-zhe.htm http://www.paitogoga.com/about/yuan-gong-feng-cai-list-0.htm http://www.paitogoga.com/about/shi-li-hai-lun-zhe.htm http://www.paitogoga.com/about/sheng-chan-zhi-zao.htm http://www.paitogoga.com/about/qi-ye-wen-hua.htm http://www.paitogoga.com/about/qi-ye-jian-jie.htm http://www.paitogoga.com/about/pin-pai-gu-shi-list-0.htm http://www.paitogoga.com/about/lian-xi-wo-men.htm http://www.paitogoga.com/about/ke-yan-shi-li.htm http://www.paitogoga.com/about/ji-shu-chuang-xin.htm http://www.paitogoga.com/about/index.htm http://www.paitogoga.com/about/hai-lun-zhe-rong-yu-list-0.htm http://www.paitogoga.com/about/hai-lun-zhe-da-shi-ji.htm http://www.paitogoga.com/about/cheng-yuan-gong-si.htm http://www.paitogoga.com/about/711690.htm http://www.paitogoga.com/about/707689.htm http://www.paitogoga.com/about/707688.htm http://www.paitogoga.com/about/707613.htm http://www.paitogoga.com/about/" http://www.paitogoga.com